Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Haugesund 28.01.2020

Salgsbetingelsene (som Kjøper godkjenner ved signert/akseptert oppstartsavtale og/eller betalt oppstartsfaktura) gjelder for salg av varer og tjenester fra Garp Design til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er: Garp Design eller andre selskaper (”Samarbeidspartnere”) som er referert til som ”Partner/Partnere”.

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). Garp Design selger fortrinnsvis til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Garp Design forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Din bestilling er bindende når oppstartsavtale er signert eller akseptert skriftlig og/eller oppstartsfaktura er betalt. Garp Design er samtidig bundet av Kjøpers bestilling så sant denne ikke avviker fra det som er tilbudt av Garp eller av våre Partnere.

Garp Design vil sende en oppstartsavtale når bestillingen din er foretatt, med oversikt over 

 

  • Hva leveransen innebærer
  • Hvor leveransen skal skje
  • Når leveransen skal skje
  • Framdriftsplan
  • Eventuell pris og faktureringsplan

 

Garp opererer med både pristilbud og prisestimat, og her er betingelsene:

 

PRISTILBUD: Forutsetter en bestilling med forutsigbare kostnader, og vil inkludere en utvetydig oversikt over alle tjenester og produkter Garp skal levere. Med mindre Kjøper endrer bestillingen etter pristilbud er gitt, vil tilbudet samsvare med endelig faktura. Garp reserverer seg mot eventuelle prisendringer og for feilaktig informasjon grunnet tekniske eller menneskelige feil.

 

PRISESTIMAT: Gis når oppdraget er av usikkert omfang eller innbefatter ukjente variabler som kan påvirke tid og kostnader betydelig underveis i prosjektet. Kreativt arbeid, korrekturer og leveranser som inkluderer flere underleverandører over lengre tid, er i de fleste tilfeller forbundet med uforutsigbarhet, og vil i hovedsak ikke kunne bli levert med fast pris. Som en indikasjon på hvor sikre vi er på estimatet, vil vi uforpliktende kunne estimere hvor mange prosent estimatet kan avvike fra det som er gitt. Garp har plikt til å forholde seg til gitt estimat, og holde deg oppdatert om betydelige avvik i kostnadsutviklingen når dette blir kjent. Alle endringer Kjøper setter i bestilling etter godkjent oppstartsavtale, og som øker kostnadene eller tidsbruken i leveransen, vil bli fakturert på lik linje med, og uavhengig av, det opprinnelige oppdraget. Garp Design vil uansett ikke fakturere deg for mer enn det som reelt er levert, og sluttfaktura kan derfor bli både høyere og lavere enn estimert. Vi reserverer oss mot eventuell feilaktig informasjon i estimatet grunnet tekniske eller menneskelige feil.

 

Opphavsrett/endringer/videreføring av åndsverk

Kjøper er ved godkjent oppstartsavtale, forpliktet til å beskytte Garps forslag/ideer/designkonsept i forbindelse med alt skissemateriell som presenterers/vises frem. Dette kan ikke kopieres eller brukes for andre liknende ideer. Opphavsretten til samtlig design, inklusive skisser/forslag, eies av Garp frem til full betaling er gjort, samt eventuelle ekstrakostnader er innbetalt.

 

Etter Garp har mottatt full betaling, får Kjøper den eksklusive retten til å ta i bruk kjøpt designmateriale. Dette gjelder dog ikke såkalte arbeidsfiler, som er ment for utarbeidelse og framstilling av ferdige originalfiler, og som eies av Garp. Kjøper har ikke rett til å bearbeide, eller på noen måte forandre, hverken i sin helhet eller delvis, materiale levert av Garp, uten at det foreligger skriftlig godkjennelse. Garp beholder retten til alle originalfiler frem til full betaling er gjort. Garp beholder opphavsrett, brukerrett og eksklusivitet til alle designforslag som sendes til Kjøper under prosessen, med unntak av det endelig valgte design. Unntak til dette kan avtales. Generelt får kunden ikke videre overføre rettighetene til en tredjepart. Om Kjøper etter avtale vil overlate sine rettigheter videre til en tredjepart eller andre, skal disse vilkårene gjelde den tredjeparten som overtar.

 

Levering og risiko

Tidspunkt for leveransen skal være angitt i oppstartsavtalen, og er bindende så framt Kjøper har oppgitt komplette og korrekte opplysninger som påvirker leveransen innen rimelig tid til Garp. Risikoen til produktene vil gå over til Kjøper ved levering av produktene, evt. til transportør eller et annet transportmiddel, inkludert delvis levering, levering av tjenester eller levering av digitalt innhold. Hvis Kjøper har ansvaret for at leveransen er forsinket, har Kjøper umiddelbart misligholdt, uten at det kreves noe varsel. Garp er da berettiget til å lagre produktene for regningen og risikoen til kunden eller selge dem til en tredjepart. Kunden vil fortsatt være ansvarlig for innkjøpsprisen og eventuelle renter eller kostnader, minus fortjeneste for salg av produktene til tredjepart der det er aktuelt. 

 

Force Majeure 

Hvis Garp ikke er i stand til å oppfylle en av forpliktelsene sine som følge av en hendelse utenfor rimelig kontroll, skal utførelsen av kontrakten anses å være utsatt i perioden som hendelsen varer. En slik hendelse omfatter enhver handling, hendelse, fravær av hendelse, forsømmelse eller ulykke utenfor vår rimelige kontroll, enten den kunne forutses eller ikke ved inngåelsen av kontrakten, og inkluderer særlig (uten begrensning) følgende: streik, lock-out eller andre arbeidskonflikter (hos Garps leverandører); uroligheter, opprør, invasjon, terrorangrep eller trussel om terrorangrep, krig (erklært eller ikke) eller trussel om eller forberedelse til krig; brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, ras, epidemi eller andre naturkatastrofer; manglende mulighet til å bruke jernbane, skipsfart, fly, motortransport eller andre offentlige eller private transportmidler; manglende mulighet til å bruke offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk; handlinger, dekreter, lovgivning, forskrifter eller restriksjoner til enhver regjering. Når en force majeure-hendelse varer lenger enn to (2) måneder, og/eller gjør leveransen verdiløs for Kjøper, skal begge parter ha rett til å (delvis) annullere kontrakten uten å påta seg noe erstatningsansvar for skader. Kjøper er likevel forpliktet til å betale alle kostnader og timer medgått i leveransen fram til kontraktens annullering.

 

Reklamasjon og garanti

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

 

Etter at du som Kjøper har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar avtalen. “Avtaler” innbefatter både godkjente oppstartsavtaler, godkjente korrekturer og alle andre former for skriftlige avtaler mellom Kjøper og Selger. Undersøk om produktene er blitt skadet, eller om leveransen ellers har feil eller mangler. Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du som Kjøper innen rimelig tid etter at du oppdaget den, eller burde oppdaget den, gi Garp melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Eventuelle mangler må påberopes innen 8 (åtte) virkedager regnet fra levering. Hvis Kjøper ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Også ved forsinkelse må krav rettes til Garp en innen rimelig tid.

 

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Garp muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen dokumenteres og sendes oss skriftlig, primært ved å ta kontakt med prosjektansvarlig hos Garp.  

 

Hvis produktet er fra en samarbeidspartner av Garp, skal Kjøper fortsatt ta kontakt med Garp, men vil, om hensiktsmessig, bli satt i direkte kontakt med involvert Partner for utbedring/erstatning.

 

Hvis Kjøper på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Garp, betaler Garp ikke disse utgiftene, med mindre det er avtalt på forhånd.

 

Ved feil på salgsgjenstanden, som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Kjøper eller forhold på Kjøpers side, har Garp ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Garp foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og leveranse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

 

Produktansvar

Hvis solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Garp erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

 

Personvern

For å tydeliggjøre hvordan Garp håndterer Kjøpers personopplysninger er det opprettet interne prosedyrer i samsvar med det nye EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som ble gjeldende fra 25.mai 2018. Når en ny kontaktperson hos Kjøper registreres i Garps database, får vedkommende tilsendt e-post med link til kundeportalen. Her kan vedkommende gjøre egne valg for samtykker samt oppdatere egne personopplysninger. 

Som Kjøper samtykker og godkjenner du at vi registrerer og behandler de personopplysninger og firmaopplysninger Garp trenger for å kunne betjene et funksjonelt kundeforholdet, og som er i samsvar med gjeldende lover. Garp er ansvarlig for de personopplysninger som Kjøper samtykker til å gi. Kjøpers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og grafisk materiale kan komme til å brukes i markedsføringssammenhenger og til kommunikasjonsformål innen de rammer som gjelder for norsk lov.